SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BHD GĐPTVN TẠI HẢI NGOẠI QUA CÁC ĐẠI HỘI

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA  BHD GĐPTVN TẠI HẢI NGOẠI QUA CÁC ĐẠI HỘI

TÂM ĐĂNG LỜI MỞ ĐẦU Theo đà phát triển chung của Xã hội, các Tổ chức, các Đoàn thể, các Hội Đoàn đều lớn mạnh. Gia Đình Phật Tử cũng không tránh khỏi quy luật đó. Tuy nhiên GĐPT là một Tổ chức có quy củ mà nền tảng tổ chức và điều hành đều […]