Trang chủ » BHD HẢI NGOẠI

Lễ Khai Khoá hàm thụ TU HỌC Huynh Trưởng GĐPTVN tại Úc Đại Lợi

Lễ Khai Khoá hàm thụ TU HỌC Huynh Trưởng GĐPTVN tại Úc Đại Lợi

TRANG NHÀ GĐPT ÚC ĐẠI LỢI Lễ Khai Khoá hàm thụ TU HỌC Huynh Trưởng. GĐPTVN tại Úc Đại Lợi Vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 Khóa Tu Hoc Hàm Thụ Huynh Trưởng Bậc Kiên 11, Bậc Trì 09 ,và Bậc Định 04. GĐPTVN diển ra cùng thời trên toàn liên bang Úc Đại Lợi. Học […]

Khấp báo: Huynh Trưởng cấp Dũng Chí Pháp – Nguyễn Thanh Quang từ trần

Khấp báo: Huynh Trưởng cấp Dũng Chí Pháp – Nguyễn Thanh Quang từ trần

Khấp báo: Huynh Trưởng cấp Dũng Chí Pháp – Nguyễn Thanh Quang từ trần

VIDEO Liên Chúng ÚC ĐẠI LỢI tham dự buổi Lễ Khai Khoá BẬC LỰC 1 HẢI NGOẠI

VIDEO Liên Chúng ÚC ĐẠI LỢI tham dự buổi Lễ Khai Khoá BẬC LỰC 1 HẢI NGOẠI

Thư Phân Ưu BHD GĐPT Hoa Kỳ

Thư Phân Ưu BHD GĐPT Hoa Kỳ

Thư Phân Ưu BHF GĐPT Hoa Kỳ, Trang nhà Hải Ngoại vừa cập nhật

Thư Phân Ưu BHD GĐPT Hải Ngoại: Trưởng Lão HT Thích Hộ Giác

Thư Phân Ưu BHD GĐPT Hải Ngoại: Trưởng Lão HT Thích Hộ Giác

CÁO PHÓ Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ và Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin: Đại lão Hoà thượng THÍCH HỘ GIÁC, Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Tăng Thống Giáo Hội Tăng […]

Thư Phân Ưu BHD GĐPT Hải Ngoại: Cố Htr Cấp Dũng Tịnh Thuyền – Bửu Đồng

Thư Phân Ưu BHD GĐPT Hải Ngoại: Cố Htr Cấp Dũng Tịnh Thuyền – Bửu Đồng

Thành Kính Phân Ưu – BHD GĐPT Hải Ngoại

PHÂN ƯU : Kính Phân Ưu cùng HTr CHÚC HÒA Phan Hồng Chương

PHÂN ƯU : Kính Phân Ưu cùng HTr CHÚC HÒA Phan Hồng Chương

 KÍNH PHÂN ƯU NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại  Hải Ngoại nhận được tin Thân mẫu của Htr Chúc Hòa Phan Hồng Chương, UV Giáo Dục BHD GĐPT VNtại Hải Ngoại, UV Nghiên Huấn Tu Thư BHD GĐPT VN tại Úc Đại Lợi, và […]

VĂN THƯ : Tổ chức Lễ Cầu Siêu Đại Tường Cố HTr Cấp DŨNG TÂM HUỆ Cao Chánh hựu

VĂN THƯ : Tổ chức Lễ Cầu Siêu Đại Tường Cố HTr Cấp DŨNG TÂM HUỆ Cao Chánh hựu

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI _______________________________________________________ BI-TRÍ-DŨNG               VP/TTK: 68 Elliston St, Chester Hill, NSW 2162 . AUSTRALIA. E mail  hoavan1an@yahoo.com.au Số:11007/BHDHN/TB THÔNG TƯ V/V tổ chức Lễ Cầu Siêu Đại Tường Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Tâm Huệ CAO […]

THƯ MỜI HỌP

THƯ MỜI HỌP

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI _____________________________________________________________ VP/TTK: 68 Elliston St, Chester Hill, NSW 2162 . AUSTRALIA. E mail  hoavan1an@yahoo.com.au Số : 11004/HDHN/TB THƯ MỜI HỌP Kính Gởi : – Htr Thành Viên Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/ Hải Ngoại – […]

Văn Thư : Cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Bang Queensland – Úc Đại Lợi

Văn Thư : Cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Bang Queensland – Úc Đại Lợi

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI BI-TRÍ-DŨNG             VP/TTK: 68 Elliston St, Chester Hill, NSW 2162 . AUSTRALIA. E mail  hoavan1an@yahoo.com.au Số: 11002/HDHN/UVXH Kính gửi : Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử […]