Một Đóa Sen Mới

Một Đóa Sen Mới

ÚC ĐẠI LỢI có thêm một đóa SEN TRẮNG