GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI TỔ CHỨC PHÁP HỘI THÙ ÂN

PHÁP HỘI THÙ ÂN

Xe PL

TIEU DE BHD TG THONG TU

THÔNG TƯ

V/v Tổ Chức Pháp Hội Thù Ân

Kính gửi :   Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam (Quốc Nội)

                         Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại       

Tri ân và báo ân là nền tảng thiết yếu để đi vào thánh đạo, thành tựu quả vị tối thượng. Mười phương Chư Phật, Chư Bồ tát trải qua vô lượng kiếp tu hành, với các sanh thân khác nhau thể hiện trọn vẹn hiếu hạnh, hiếu tâm. Vì thế mà Đức Thế tôn đã dạy “Tâm hiếu là tâm Phật – Hạnh hiếu là hạnh Phật”. Áo Lam GĐPT Việt Nam được sinh ra từ trong lòng Phật pháp, lấy giáo lý Phật đà làm nền tảng căn bản trong việc thiết lập chương trình, nội dung tu học, huấn luyện và làm kim chỉ nam trong từng Phật sự vì thế mà chữ hiếu phải khắc tâm, hạnh hiếu gắng thực hành.

Trải qua hơn nữa thế kỷ hành hoạt và trưởng thành, từng lớp thế hệ áo lam luôn canh cánh bên lòng tâm nguyện “tứ ân trọng báo”. Và luôn ấp ủ hoài bão:

–         Tất cả chúng ta cùng một gốc, chung một quê hương nay sống trên nhiều Quốc độ khắp 5 châu tất cả đều là nhân duyên, nghiệp quả. Với tinh thần: “Phụng sự chúng sanh là cúng dường Chư Phật” thì cần phải nỗ lực tấn tu, gieo trồng thiện pháp để chuyển hóa quốc độ, dân sinh bằng tất cả tâm nguyện hướng về nền hòa bình, an vui, thịnh trị cho dân tộc và cộng đồng nhân loại.

–         Bao năm gian khó từ thuở khai sinh tổ chức đến ngày trưởng thành, qua từng giai kỳ khó nguy, trong từng mùa Pháp nạn, máu tiền nhân đã rơi, bao thế hệ áo lam vì đạo mà thiêu thân, vì đạo mà vong thân, vì lý tưởng mà hy hiến cuộc đời, vì tâm nguyện Bồ tát mà đi vào khổ đau, bỏ cả thân mạng trong lửa, trong nước, nơi núi cao, biển sâu để nêu cao đức vô úy. Có sự ra đi an tường, có cái chết bất tường, oan khuất,… tất cả giờ đây đều trông cậy vào việc làm phước thiện của người còn sống để hồi hướng công đức siêu độ, và chắc chắn có những hương linh chờ một duyên lành khai thị để phát tâm tỉnh giác lìa chỗ tối tăm.

Bao năm ấp ủ, trưởng dưỡng những tâm nguyện thiện lành, hướng tâm khẩn cầu cho một ngày duyên tròn nguyện kết. Nay vào mùa kỷ niệm 50 năm áo lam GĐPT Việt Nam thống nhất trên toàn quốc dưới sự dẫn dắt, bảo bọc của GHPGVNTN (1964 – 2014), kỷ niệm 10 năm BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới tựu thành (2004 – 2014). BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới phát tâm lập nguyện kết nối áo lam trên toàn Thế giới cùng thiện hữu tri thức kiến lập Pháp Hội Thù Ân hồi hướng công đức lành truy tiến báo ân, nguyện cầu âm siêu dương thái.

Với tất cả ý nghĩa, tâm nguyện và tinh thần đó, BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới đã tiến hành 02 phiên họp cùng với BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam (Quốc Nội) và BHD GĐPT VN tại Hải Ngoại, những khó khăn trở ngại đều được chia sẻ và giải quyết tường tận, để rồi tất cả đều đồng thuận, trên dưới một lòng chung lo Phật sự. Và cũng thỉnh thị Chư Tôn đức trong Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Ban Thường Trực HĐCVGH GĐPT Việt Nam tại Quốc Nội được quý ngài tận tâm dạy bảo, sữa chữa những điều cần thiết trong đề án đúng như Pháp, như Luật và hoan hỷ hứa khả trợ duyên, tuyên hành pháp sự.

Để Phật sự viên thành, BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới kính thông tư đến quý Ban Hướng Dẫn trực thuộc các nội dung như sau:

 1. Chính thức ban hành đề án tổ chức Pháp Hội Thù Ân của GĐPT Việt Nam trên Thế Giới vào dịp Vía Bồ tát Địa Tạng Vương, mùa Vu Lan PL.2558 (đính kèm đề án).
 2. Ủy nhiệm BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam (Quốc Nội) chịu trách nhiệm đăng cai tổ chức và thực hiện Phật sự viên thành.
 3. Đề nghị quý BHD chuyển thông tư, đề án Pháp hội Thù Ân đến từng Đơn vị GĐPT trên khắp các Tỉnh/Thị, các Quốc Gia, Châu Lục để cùng nhau góp phần công đức cúng dường, quy tập danh sách kỳ siêu, và đăng ký thọ giới Thập thiện, Bồ tát giới tại gia trong dịp này.
 4. BHD Quốc Nội và Hải Ngoại chịu trách nhiệm ban hành thông tư điều phối Phật sự như:

–         Tập trung danh sách kỳ siêu, giải oan bạt độ

–         Ghi danh Huynh trưởng, Đoàn sinh phát tâm thọ giới

–         Phát động và tiếp nhận sự cúng dường của Lam viên và thân hữu trong địa phương để chuyển về Ban Tổ Chức Pháp hội.

–         Phổ biến nội dung và thành lập các phái đoàn về tham dự theo đúng chương trình đề án đã ấn định.

–         Riêng đối với BHD Quốc Nội: Giới thiệu danh sách Lam viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật theo thứ tự từ ưu tiên 01 cho đến hết để BTC thực hiện các quà Lam ủy lạo tinh thần nhân pháp hội này. Và tìm các địa chỉ của người thờ cúng chư Thánh Tử Đạo để BTC chuyển một số lễ phẩm tiến cúng tri ân.

–         Tất cả các nội dung trên hoan hỷ chuyển về BTC trước ngày 03/08/2014 theo địa chỉ email như sau: vpttkbhdthegioi@gmail.com, songhat1942@gmail.com. Riêng phần tịnh tài quý ban BHD Tỉnh/Thị tại Quốc Nội hoan hỷ chuyển về trực tiếp cho HTr Diệu Quang – Cao Thị Liên Minh với số điện thoại liên lạc: 0987 389 706. Và quý BHD tại các Quốc Gia, Châu Lục, Hải Ngoại hoan hỷ chuyển cho HTr. Nguyên Thuyết Lê Minh Thi (Thủ QuỹBHD GĐPT VN trên Thế Giới – Thành viên Ban Vận động tài chánh) tiếp nhận tổng hợp.

5. BHD GĐPT VN trên Thế Giới ủy nhiệm cho BHD Quốc Nội, BHD Hải Ngoại trực tiếp tác lễ cung thỉnh Chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm chứng minh Pháp Hội theo danh sách và Thư mời sẽ chuyển đến quý ban.

6. Ban Điều Hành trang nhà GĐPT ViệtNam trên Thế Giới thực hiện việc mở trang thư mục Pháp Hội Thù Ân từ nay cho đến khi pháp hội viên thành để đăng tải các thông tin liên quan đến Pháp hội.

Với tâm nguyện “nhất niệm thông tam giới”, chắc chắn điều phát nguyện của chúng ta cũng đã làm Chư linh tùy hỷ, chờ đón duyên lành, đang từng ngày khát ngưỡng được ân triêm pháp lạc mà siêu sanh thoát hóa. Nhân đây rộng mở cửa phương tiện thù thắng để mỗi lam viên chúng ta được hành thâm thiện pháp, kết nối thiện duyên, cùng nhau hóa giải nội kết trong tổ chức khi âm được siêu và dương sẽ được thái.

Kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho Quý ban thân tâm an lạc, vạn sự cát tường và dũng mãnh với tâm nguyện bất thối chuyển để cùng nhau nỗ lực thực hiện thành tựu Phật sự trọng yếu này theo tinh thần Thông tư đã thông tri.

Trân trọng kính chào tinh tấn.

                                                        PL.2558, Việt Nam ngày 01 tháng 07 năm 2014

                                                Trưởng Ban Hướng Dẫn  GĐPT Việt Nam trên Thế Giới

                                                                                     NGUYÊN TÍN Nguyễn Châu

                                                                                                                    ( Ấn ký )

 

 

Nơi nhận:

–    Thành viên BHD GĐPT VN trên Thế Giới

–    BHD. GĐPT VN ( Quốc Nội )

–    BHD. GĐPT VN tại Hải Ngoại

 “ Thi  hành Phật sự ”

Sao kính gửi:

–    Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

–    Hội Đồng CVGH GĐPT VN Quốc Nội

–    Hội Đồng CVGH GĐPT VN tại Hải Ngoại

“Kính đệ trình tri tường”

–    Hồ sơ / Lưu chiếu

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                      

***

 

ĐỀ ÁN TỔ CHỨC

PHÁP HỘI THÙ ÂN

 

 1. 1.     DUYÊN KHỞI KIẾN LẬP PHÁP HỘI:

 Đạo Phật là Đạo Hiếu, với tinh thần “Thượng báo tứ trọng ân – Hạ tế tam đồ khổ” mà mười phương Chư Phật thị hiện thiên bá ức hóa thân luôn vuông tròn tinh thần hiếu tâm hiếu hạnh. Hiếu là điều kiện thù thắng để đi vào Thánh đạo. Là người Phật tử đầy đủ duyên lành sống trong giáo pháp Thế tôn, thừa đương gia tài của Phật thì không thể không nỗ lực tấn tu chu toàn hiếu đạo đối với tứ ân thâm trọng mà nhiều đời nhiều kiếp tương quan tương duyên thọ ân, cho đến trong hiện tại mỗi người có được thành tựu gì cũng từ những ân đức cao dày mà chúng ta thọ nhận qua những mối tương hệ trong tinh thần sáu phương dung nhiếp của lý duyên sanh mà Phật đã tuyên thuyết trong Kinh Thi Ca La Việt.

 Đạo lý dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đã tiếp thu tinh thần Phật giáo để xây dựng trong nền luân lý dân tộc về truyền thống “uống nước nhớ nguồn – ăn quả nhớ người trồng cây”, mà bao thế hệ người con dân nước Việt được dưỡng nuôi qua bằng chất liệu của ca dao, tục ngữ thấm đậm ngọt ngào trong xương, trong thịt, lưu trong huyết quản, giữ trong sự sống bài học tri ân báo ân.

 Đạo – Đời dung thông, tinh thần đạo pháp và dân tộc hòa quyện cùng nhau để xây dựng nên một dân tộc có hơn 4000 năm Văn hiến, một quốc gia mang đậm tính nhân văn, nhân bản, kính nhường tùy thuận, luôn tâm niệm nhớ ân đền ân không rời để không phụ nghĩa quên công.

 Gia Đình Phật Tử Việt Nam ra đời từ chiếc nôi nhiệm mầu của Phật pháp, của đạo lý Dân tộc mà phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam là cánh tay đầu tiên đưa áo lam đi vào đời để trao phó sứ mạng thiêng liêng kế thừa đạo pháp, dân tộc, gìn giữ, xiển dương truyền thống cao đẹp của Phật giáo, của nền đức lý nước nhà, và góp phần thực hiện sứ mạng với nhân loại.

 Trãi bao suy thịnh, thịnh suy, áo Lam qua từng thể chế, từng giai kỳ lịch sử vẫn luôn trung trinh với lập trường và lý tưởng thuần nhất, vẫn luôn thắp sáng tâm nguyện không một ngày lay chuyển, vẫn luôn nỗ lực dấn thân bằng tâm bồ đề, trao cho nhau chất Lam, tình Lam để tiếp nối, luôn nguyện nhớ tứ ân thâm trọng, nguyện giữ lòng trọn câu tổng báo. Không thể cô phụ muôn duyên cho áo Lam cơ hội phụng sự, thực hành tinh thần Bồ tát hạnh, và trao cho bao thế hệ áo lam nguồn sữa pháp ngọt ngào. Đến nay cờ sen trắng vươn cao trên toàn Thế giới, GĐPT Việt Nam bắt đầu tiến gần hơn với sứ mạng phụng sự nhân loại. Và đó là một vai trò lịch sử, một sự thừa tự với nhân duyên đã định, một tâm nguyện giờ đây phải dấn thân vào mà không đợi mời thỉnh, cần cầu.

 Với tất cả tâm nguyện của người áo Lam xin quán chiếu:

–         Tứ ân thâm trọng phải dốc lòng đền trả đúng theo tinh thần Phật pháp.

–         Tất cả chúng ta cùng một gốc, chung một quê hương nay sống trên nhiều Quốc độ khắp 5 châu tất cả đều là nhân duyên, nghiệp quả. Với tinh thần: “Phụng sự chúng sanh là cúng dường Chư Phật” thì cần phải nỗ lực tấn tu, gieo trồng thiện pháp để chuyển hóa quốc độ, dân sinh bằng tất cả tâm nguyện hướng về nền hòa bình, an vui, thịnh trị cho dân tộc và cộng đồng nhân loại.

–         Bao năm gian khó từ thuở khai sinh tổ chức đến ngày trưởng thành, qua từng giai kỳ khó nguy, trong từng mùa Pháp nạn, máu tiền nhân đã rơi, bao thế hệ áo lam vì đạo mà thiêu thân, vì đạo mà vong thân, vì lý tưởng mà hy hiến cuộc đời, vì tâm nguyện Bồ tát mà đi vào khổ đau, bỏ cả thân mạng trong lửa, trong nước, nơi núi cao, biển sâu để nêu cao đức vô úy. Có sự ra đi an tường, có cái chết bất tường, oan khuất,… tất cả giờ đây đều trông cậy vào việc làm phước thiện của người còn sống để hồi hướng công đức siêu độ, có những hương linh chờ một duyên lành khai thị để phát tâm tỉnh giác lìa chỗ tối tăm.

–          Bao năm ấp ủ, trưởng dưỡng những tâm nguyện thiện lành, hướng tâm khẩn cầu cho một ngày duyên tròn nguyện kết. Nay vào mùa kỷ niệm 50 năm áo lam GĐPT Việt Nam thống nhất trên toàn quốc dưới sự dẫn dắt, bảo bọc của GHPGVNTN (1964 – 2014), kỷ niệm 10 năm BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới tựu thành (2004 – 2014). BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới phát tâm lập nguyện kết nối áo lam trên toàn Thế giới cùng thiện hữu tri thức kiến lập Pháp Hội Thù Ân để truy tiến báo ân, kỳ cầu siêu độ, hồi hướng công đức lành nguyện cầu pháp giới chúng sanh đồng triêm lợi lạc.

 Với tất cả ý nghĩa, tâm nguyện và tinh thần đó, đề án được kiến lập để làm nền tảng cho sự ý cứ pháp sự khoa nghi cử hành như pháp cúng dường kỳ siêu, tỏ bày hiếu ân, truyền thống nhà Lam GĐPT Việt Nam trên toàn Thế Giới.

 1. 2.     NỘI DUNG PHÁP HỘI:

Pháp hội được kiến lập với các nội dung như sau:

–         Đại Trai Đàn Chẩn Tế – Giải Oan Bạt Độ nguyện cầu âm siêu dương thái.

–         Tưởng niệm hiệp kỵ Chư vị Ân Sư – Sáng Lập Viên – Bảo Trợ – Gia Trưởng – Huynh Trưởng – Đoàn Sinh GĐPT Việt Nam trên Thế Giới.

–         Hoa Đăng cúng dường, phóng sanh đăng nguyện cầu đạo pháp trường tồn, dân tộc và thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

–         Kiến lập Giới đàn Thiện Hoa truyền thọ Tại Gia Bồ Tát Giới và Thập Thiện Giới.

–         Trai tăng cúng dường

–         Dâng quà Lễ tiến cúng Chư tôn linh Thánh tử đạo tại các địa phương.

–         Phát quà chia sẻ cho Huynh trưởng – Đoàn sinh và nhân dân khó khăn, bệnh tật.

 1. 3.     THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM KIẾN ĐÀN

Pháp hội được cử hành trong 3 ngày: từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8 năm 2014 (tức từ ngày 27 đến 29 tháng 7 năm Giáp Ngọ), Lễ Vía Đức Bồ Tát Địa Tạng Vương.

 Địa điểm dự kiến: CHÙA PHÁP VÂN, số 16 đường Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú.

 1. 4.     THÀNH PHẦN CHỨNG MINH VÀ THAM DỰ PHÁP HỘI:

Pháp hội được BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới kiến lập đàn tràng có sự kết hợp thực hiện của BHD GĐPT Việt Nam (Quốc Nội) và BHD GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại. Và thành phần chứng minh, tham dự Pháp hội bao gồm:

v Chứng minh Pháp hội:

–         Chư tôn đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPT VN trên Thế Giới

–         Chư tôn đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPT Việt Nam (Quốc Nội)

–         Chư tôn đức Ban Thường Trực – Thành Viên Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam (Quốc Nội).

–         Chư tôn đức Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại.

–         Chư tôn đức Cố Vấn Giáo Hạnh các Quốc Gia, Châu Lục, BHD các Tỉnh, Thị.

–         Chư tôn đức Tăng, Chư tôn đức Ni xuất thân từ GĐPT trong và ngoài nước.

–         Chư tôn đức là môn đồ pháp quyến của Chư tôn đức Sáng lập viên và Ân Sư Cố vấn của GĐPT VN trong và ngoài nước.

–         Chư tôn đức Hội đồng Kinh Sư cử hành pháp sự khoa nghi.

. Thành phần tham dự:

–         Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam trên Thế Giới

–         Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam (Quốc Nội)

–         Đại Diện BHD GĐPT VN tại Hải Ngoại

–         Đại Diện BHD GĐPT các Tỉnh/ Thị trên toàn quốc (cử phái đoàn)

–         Đại Diện BHD các Châu Lục, Quốc Gia về tham dự Pháp Hội.

–         Quý Gia đình thân quyến của Chư Thánh Tử Đạo, Chư Chân Linh, Chư Hương Linh Sáng lập viên, Bảo trợ, Gia Trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh.

–         Quý Ban Bảo Trợ, Thiện Hữu Tri Thức, Quý Ân Nhân Mạnh thường quân, Quý Cựu Huynh Trưởng trong và ngoài nước.

–         Quý Gia trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT Việt Nam trên toàn Thế giới có đủ duyên lành cùng về phó hội (lưu tâm đến lam viên các Tỉnh/Thị về tham dự).

 1. 5.     CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI

Ngày 20 tháng 08 năm 2014 (nhằm ngày 25 tháng 07 năm Giáp Ngọ)

–         7h30 – 20h30                  Thiết đàn

–         14h00 – 16h00               Họp Ban Tổ Chức Pháp Hội để kiểm điểm Phật sự

Ngày 21 tháng 08 năm 2014 (nhằm ngày 26 tháng 07 năm Giáp Ngọ)

–         7h30 – 15h00                  Trang nghiêm đàn tràng

Cung đón Chư tôn đức các nơi quang lâm

Đón tiếp quan khách, Lam viên về phó hội

–         15h00 – 18h00               Cử hành Lễ Chiêu Linh – Thượng phan Sơn, Thủy

–         18h00 – 19h00               Tiểu thực

–         19h00 – 20h30               Họp Ban Tổ Chức

Ngày 22 tháng 08 năm 2014 (nhằm ngày 27 tháng 07 năm Giáp Ngọ)

–         06h00 – 07h00               Trang nghiêm đạo tràng – Lam viên vân tập pháp hội

–         07h00 – 07h30               Lễ Hưng Tác – Thượng tam đại tràng phan

–         07h30 – 08h00               Tác lễ thỉnh Sư – Cung an chức sự đàn tràng

–         08h00 – 09h00               Lễ bạch Phật khai kinh – Phụng thỉnh Tam bảo

–         09h00 – 09h30               Lễ khải Tiêu Diện Đại Sĩ

–         09h30 – 10h00               Lễ nghinh phan sơn thủy

–         10h00 – 11h00               Lễ Đề vị – Thỉnh Chư Chân Linh, Hương linh tịnh Chư

Hoạnh hồn.

–         11h00 – 13h30               Thọ trai – Chỉ tịnh

–         13h30 – 16h30               Trì tụng Kinh Thủy Sám

Tuyên sớ Kỳ siêu cho các Đơn vị: BHD Thế Giới, BHD Quốc Nội và BHD Hải Ngoại.

–         16h30 – 18h00               Giải lao – Dược thực.

–         18h00 – 19h00               Trì Tụng Kinh Dược Sư 

–         19h00 – 21h30               Thuyết Pháp

Pháp hội cầu nguyện Quốc thới Dân an – Thế Giới hòa bình – Chúng sanh an lạc

Lễ phóng sanh – Hoa đăng cúng dường

–         21h30 – 22h00               Họp Ban Tổ chức

–         22h00                               Đạo tràng thanh tịnh

Ngày 23 tháng 08 năm 2014 (nhằm ngày 28 tháng 07 năm Giáp Ngọ)

–         03h30 – 04h00               Báo thức – Vệ sinh cá nhân – Trang nghiêm đàn tràng.

–         04h00 – 05h30               Công Phu Khuya

–         05h30 – 06h30               Điểm tâm

–         06h30 – 08h30               Tụng Kinh Địa Tạng quyển thượng

Tuyên sớ kỳ siêu cho các Đơn vị: Âu Châu – Hoa Kỳ – Úc Đại Lợi – CaNaDa.

–         08h30 – 09h30               Giới tử thọ giới tập trung tại giới trường

Chư tôn đức Dẫn thỉnh hướng dẫn nghi thức thọ giới.

–         09h30 – 11h30               Tụng Kinh Địa Tạng quyển trung

Tuyên sớ kỳ siêu cho các Đơn vị: Miền Vạn Hạnh – Miền Liễu Quán.

Cúng Ngọ – Tiến Chư Linh

Khai đạo giới tử thọ giới Thập thiện (TT. Thích Nguyên Hiền) 90 phút.

–         11h30 – 13h30               Thọ trai – Chỉ tịnh

–         13h30 – 16h30               Tụng Kinh Địa Tạng quyển hạ

Tuyên sớ kỳ siêu cho các Đơn vị: Miền Khuông Việt – Miền Khánh Hòa.

Khai đạo giới tử Thọ tại gia Bồ tát giới (HT. Thích Thái Hòa) 90 phút.

Tất cả giới tử tác lễ sám hối tại chánh điện.

–         16h30 – 17h00               Lễ tiến linh

–         17h00 – 18h00               Dược thực

–         18h00 – 23h00               ĐẠI LỄ KỲ SIÊU – THUYẾT PHÁP ĐỘ VONG

HÀNH ĐÀN GIẢI OAN BẠT ĐỘ

–         23h00 – 23h30               Họp Ban Tổ Chức

–         23h30                               Đạo tràng thanh tịnh

Ngày 24 tháng 08 năm 2014 (nhằm ngày 29 tháng 07 năm Giáp Ngọ)

–         03h30 – 04h00               Báo thức – Vệ sinh cá nhân – Trang nghiêm đàn tràng

–         04h00 – 06h30               GIỚI ĐÀN THIỆN HOA: KHAI ĐÀN TRUYỀN TRAO

GIỚI PHÁP: THẬP THIỆN VÀ TẠI GIA BỒ TÁT GIỚI.

–         06h30 – 07h00               Điểm tâm

–         07h00 – 09h00               Tụng Kinh Địa Tạng quyển hạ 

Tuyên sớ kỳ siêu cho các Đơn vị: Miền Quảng Đức và Miền Tây Nam Phần

Cung nghinh Chư tôn đức quang lâm và đón tiếp quan khách tham dự.

–         09h00 – 10h30               CỬ HÀNH CHÍNH THỨC LỄ HIỆP KỴ

–         10h30 – 11h30               Lễ cúng dường trai tăng

–         11h30 – 12h00               Lễ tiến linh

–         14h00 – 19h00               ĐĂNG ĐÀN CHẨN TẾ ÂM LINH CÔ HỒN

–         19h00 – 20h00               Phần hóa – Tạ Phật hoàn kinh – Cung tạ Hội đồng Kinh sư

SỰ HOÀN

 1. 6.     CUNG AN CHỨC SỰ ĐẠO TRÀNG:

Chứng Minh Pháp Hội Trai Đàn

–         Trưởng lão Hòa thượng thượng ĐỨC hạ CHƠN

–         Hòa thượng thượng MINH hạ CHIẾU

–         Hòa thượng thượng LƯƠNG hạ PHƯƠNG

–         Hòa thượng thượng TUỆ hạ SỸ

–         Hòa thượng thượng KIẾN hạ TÁNH

–         Hòa thượng thượng LƯU hạ THANH

–         Hòa thượng thượng MINH hạ NGHĨA

–         Hòa thượng thượng THANH hạ HUYỀN

–         Hòa thượng thượng HẠNH hạ HẢI

–         Đồng thời tác lễ cung thỉnh Chư tôn giáo phẩm Hòa thượng tại Hải Ngoại từ bi chứng minh Pháp hội tại Phương trượng trú xứ của Quý Ngài.

Hội Đồng Giới Sư:

            BTC sẽ phụng hành tôn ý của Chư tôn giáo phẩm trong HĐTGCM và thành lập phái đoàn tác lễ cung thỉnh, công bố với toàn thể hội chúng sau.

Hội Đồng Kinh Sư Trai Đàn:

–         Chứng minh                           :           Trưởng lão Hòa thượng thượng ĐỨC hạ CHƠN

–         Đệ nhất Sám chủ                  :           Hòa thượng thượng PHƯỚC hạ TRÍ

–         Đệ nhị Sám chủ                    :           Hòa thượng thượng CHƠN hạ TRÍ

–         Pháp sư                                  :           Hòa thượng thượng MINH hạ TÂM

–         Công văn                               :           Đại Đức Thích Minh Phát

–         Kinh sư                                  :           Chư tôn đức Tăng Chùa Vạn Phước, Chùa Pháp Vân

      Ban Nhạc lễ:do Chư tôn đức trong Ban Kinh Sư mời.

 1. 7.     BAN TỔ CHỨC PHÁP HỘI

Ban Đại Bái:

–         Huynh trưởng Cấp Dũng           Nguyên Tín – Nguyễn Châu

–         Huynh trưởng Cấp Dũng           Như Thật – Nguyễn Công Minh

–         Huynh trưởng Cấp Dũng           Tâm Trí – Tư Đồ Minh

–         Huynh trưởng Cấp Dũng           Tâm Vinh – Đoàn Văn Lộc

–         Huynh trưởng Cấp Dũng           Tâm Minh – Vương Thúy Nga

–         Huynh trưởng Cấp Dũng           Nguyên Từ – Nguyễn Đức Thương

Thường Trực Ban Tổ Chức:

Trưởng ban tổ chức                    :           HTr. Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai

Phó Ban Thường Trực                :           HTr. Nguyên Hoành – LêVăn San

Phó Ban Điều Hành                   :           HTr. Tâm Tựu – Sử Thành

Phó Ban                                       :           HTr. Tâm Đăng – NguyễnVăn Pháp

Chánh Thư Ký                            :           HTr. Thị Nguyên – Nguyễn Đình Khôi

Phó Thư Ký                                 :           HTr. Nguyên Từ – Nguyễn Quốc Hưng

Ủy viên                                        :           HTr. Nguyên Lễ – Trần Công Lộc

:           HTr. Diệu Lãng – Nguyễn Thị Nguyệt

                                                      :           HTr. Tâm Huy – Phan Đình Thăng

                                                      :           HTr. Tâm Giác – Hà Xuân Kỳ

                                                      :           HTr. Nguyên Thanh – NgôVăn Chơn

                                                      :           HTr. Thiên Tịnh – LêVăn Nghệ

                                                      :           HTr. Nguyên Tích – Hồ Lai Chiến 

                                                      :           HTr. Quảng Bình – Nguyễn Thanh Lân

                                                      :           HTr. Quảng Thành – Châu Mạnh Cường 

 

Ban Hành Chánh – Tài Chánh – Phụ trách Giới đàn

–            Trưởng tiểu ban:     HTr. Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng 

–            Thành viên:                         HTr. Quảng Giải – Huỳnh Kim Hóa 

–            Thành viên:                         HTr. Đạt Thịnh – Trương Hùng Cường

–            Thành viên:                         HTr. Diệu Thuận – Phạm Thị Xuân Hòa

–            Thành viên:                         HTr. Diệu Quang – Cao Thị Liên Minh (Đặc trách Thủ Quỹ)

–            Thành viên:                         HTr. Quảng Tín – Nguyễn Chính

–            Thành viên:                         HTr. Diệu Huyền – Trần Thị Cúc

–            Thành viên:                         HTr. Đồng Đào – Trần Thị Thúy Hồng

–            Thành viên:                         HTr. Diệu Tri – Hoàng Thị Khánh Linh

–            Thành viên:                         HTr. Diệu Hải – Hứa Thị Thanh Thảo

–            Thành viên:                         HTr. Quảng Tánh – NguyễnVăn Chúng

 

Ban Nội Dung – Nghi Lễ

–         Trưởng tiểu ban:                   HTr. Tâm Huy – Phan Đình Thăng

–         Thành viên:                           HTr. Nguyên Lễ – Trần Công Lộc

–         Thành viên:                           HTr. Diệu Lãng – Nguyễn Thị Nguyệt

–         Thành viên:                           HTr. Thị Nguyên – Nguyễn Đình Khôi

–         Thành viên:                           HTr. Nguyên Thanh – NgôVăn Chơn

–         Thành viên:                           HTr. Tuệ Trúc – Đỗ Văn Mai

–         Thành viên:                           HTr. Nguyên Quả – Nguyễn Khắc Thành

–         Thành viên:                           HTr. Nguyên Tường – HoàngVăn Xuân

Ban Điều Phối – Chiếu Liệu – Trần thiết – Hương đăng

–         Trưởng tiểu ban:       HTr. Minh Trung – Đặng Viên Ngọc Trai

–         Thành viên:               HTr. Tâm Dưỡng – NguyễnVăn Nuôi

–         Thành viên:               HTr. Quảnh Hoa – Phan Thị Hồng Liên

–         Thành viên:               HTr. Quảng Định – Lê Thị Thu Tâm

–         Thành viên:               HTr.Nhuận Pháp – Trần Nguyễn Nhị Lâm

–         Thành viên:               HTr. Quảng Tâm – Nguyễn Kim Đồng

–         Thành viên:               HTr.Nhuận Khoa – Huỳnh Thanh Tân

–         Thành viên:               HTr. Thanh Loan – Phạm Thị Hoàng Nga

–         Thành viên:               HTr. Phương Hiếu – Trần Thị Thu Thắm

–         Thành viên:               HTr. Thị Huệ – Nguyễn Thị Kim Chi

 

Ban Vận Động tài chánh

–         Trưởng tiểu ban:       HTr. Tâm Tựu – Sử Thành

–         Thành viên:               HTr. Tâm Đăng – NguyễnVăn Pháp

–         Thành viên:               HTr. Nguyên Thuyết – Lê Minh Thi

–         Thành viên:               HTr. Nguyên Thanh – NguyễnVăn Hà

–         Thành viên:               HTr. Diệu Quang – Cao Thị Liên Minh

–         Thành viên:               HTr. Tâm Duy – Phan Duy Chiêm

–         Thành viên:               HTr. Quảng Giải – Huỳnh Kim Hóa

–         Thành viên:               HTr. Tâm Bạch – Trần Huyền Đan

–         Thành viên:               HTr.  Minh Chơn – NguyễnVăn Chính

–         Thành viên:               HTr. Thị Hiện – Nguyễn Hữu Lộc

–         Thành viên:               HTr. Đức Trang – Nguyễn Thị Bình Nguyên

–         Thành viên:               HTr. Quảng Hoa – Phan Thị Hồng Liên

 

Ban Chẩn thí (Phát quà)

–         Trưởng tiểu ban:       HTr. Tâm Trí – Tư Đồ Minh

–         Thành viên:               HTr. Nguyên Thanh – NguyễnVăn Hà

–         Thành viên:               HTr. Đức Trang – Nguyễn Thị Bình Nguyên

–         Thành viên:               HTr. Huệ Ngọc – Lê Thanh Mai

 

Xướng Ngôn viên:

–         Trưởng tiểu ban:                   HTr. Tâm Phước – BùiVăn Thọ

–         Thành viên:               HTr. Tâm Tăng – Trần Thị Kim Cúc

–         Thành viên:               HTr. Minh Trung – Đặng Viên Ngọc Trai

 

Ban Ẩm thực – Trai soạn – Hành đường

–         Phần hành này xin kính mời BHD GĐPT Gia Định hoan hỷ trợ duyên, bố trí nhân sự Trưởng Tiểu Ban và các thành viên.

 

Ban Lưu trú – Tiếp tân –Tiếp Lễ – Thị giả – Trà nước

–         Trưởng tiểu ban:       HTr. Diệu Quang – Cao Thị Liên Minh

–         Thành viên:               HTr. Đồng Đào – Trần Thị Thúy Hồng

–         Thành viên:               HTr. Nguyên Phương – Vũ Thị Lan 

–         Thành viên:               HTr. Diệu Trinh – Nguyễn Thị Tuyết

–         Thành viên:               HTr. Diệu Quỳnh – Dương Thị Mai

–         Thành viên:               HTr. Diệu Hạnh – Nguyễn Thị Dung

–         Thành viên:               HTr. Nguyên Hằng – Trần Thị Tâm Hiếu

–         Thành viên:               HTr. Tâm Nguyên – Lê Xuân Thiệu

 

Ban Truyền thông

–         Trưởng tiểu ban:       HTr. Đức Quảng – Nguyễn Hoàng Phụng

–         Thành viên:               HTr. Quảng Dũng – Hồ Chí Cường

–         Thành viên:               HTr. Quảng Mẫn – Nguyễn Quang Mai

–         Thành viên:               HTr. Nguyên Linh – Phạm Quốc Việt Trị

–         Thành viên:               HTr. Nguyên Hoàng – PhanVăn Huy Tâm

–         Thành viên:               HTr. Huệ Cảnh – Hồ Đăng Dũng

–         Thành viên:               Ban Biên Tập, Phóng viên: trang nhà www.gdptthegioi.org, Sen

trắng, các trang nhà tại Hải Ngoại, Châu Lục, Quốc Gia, Tỉnh. Thị và các Đơn vị GĐPT trong hệ thống.

Ban Y tế

–         Trưởng tiểu ban:                   HTr. Nguyên Toại – Trần Nguyên Vũ

–         Thành viên:               HTr. Diệu Hiệp – Cao Mỹ Hòa

–         Thành viên:               HTr. Tâm Hảo – Dương Thị Gái

–         Thành viên:               HTr. Quảng Thắng – Ngô Thị Kiều Anh

–         Thành viên:               HTr.Nhơn Minh – LêVăn Huấn

 

Ban Trật tự                           

–         Trưởng tiểu ban:       HTr Như Hòa – Võ Tấn Sáu

–         Thành viên:               HTr Tâm Hải – NguyễnVăn Hà

–         Thành viên:               Ủy viên Nội vụ BHD Quảng Đức

 

Ban Giữ xe

–         Phần hành này xin kính mời BHD GĐPT Quảng Đức hoan hỷ trợ duyên, bố trí nhân sự Trưởng Tiểu Ban và các thành viên.

 1. 8.     PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN – PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM:

8.1.           Ban Hướng Dẫn Thế Giới:

–         Thiết kế đề án thực hiện Phật sự với những phương án khả thi nhất

–         Thỉnh thị tôn ý của Chư tôn đức để hoàn chỉnh đề án theo đúng pháp, đúng luật nghi.

–         Tổ chức Họp BHD Thế Giới để thống nhất quan điểm và phương thức thực hiện

–         Ban hành đề án tổ chức Phật sự đến các Đơn vị trực thuộc

–         Họp cùng với BHD Quốc Nội để thống nhất phương thức tổ chức.

–         Mời Huynh trưởng tham gia Ban tổ chức.

–         Liên hệ địa điểm, trú xứ tổ chức Pháp hội.

–         Cung thỉnh Chư tôn đức chứng minh, Giới sư, Đạo tràng Kinh sư, và Chư tôn đức chứng minh trai lễ cúng dường.

–         Văn phòng BHD GĐPT VN trên Thế giới tiếp nhận danh sách kỳ siêu Hiệp Kỵ của các BHD chuyển gửi để cử hành phần tuyên sớ kỳ siêu.

8.2.           Ban Hướng Dẫn Quốc Nội:

–         Kết hợp cùng BHD Thế Giới để thực hiện Phật sự viên thành

–         Phổ biến tinh thần văn thư, đề án đến BHD các Tỉnh/Thị và từ đó thông tin đến các Đơn vị GĐPT để Huynh trưởng – Đoàn sinh cùng hướng tâm về Pháp Hội. Và thông tri để mỗi BHD Tỉnh/Thị tổ chức các Phái đoàn về tham dự, hầu kinh, đội sớ kỳ siêu theo chương trình đã ấn định.

–         Cung thỉnh Chư tôn đức Cố vấn Giáo Hạnh trong BHD Trung Ương và các Tỉnh/Thị trực thuộc quang lâm chứng minh Lễ trai tăng.

–         Mời Gia Đình thân quyến của Chư tôn linh quá cố, cũng như Quý thành viên Bảo trợ, Cựu Huynh trưởng về tham dự.

–         Hỗ trợ BTC trong việc thực hiện 2 phần hành: nhạc lễ tưởng niệm Hiệp Kỵ và Nghi thức dâng Lục cúng dường.

–         Kết hợp cùng BTC phân công các Đơn vị tại Miền Quảng Đức, Miền Khánh Hòa, Tây Nam Phần tham gia hỗ trợ công tác phật sự.

–         Thông tri BHD các Tỉnh/Thị chuyển về danh sách kỳ siêu Hiệp kỵ và được phân làm 2 phần đó là: Danh sách kỳ siêu Hiệp Kỵ – Danh sách chư tôn linh thọ nạn tử vong, chết oan, bất đắc kỳ tử để cử hành Lễ bạt độ giải oan theo thời hạn mà BHD GĐPTVN trên Thế Giới ấn định.

–         Lập danh sách giới tử thọ Thập thiện và Bồ tát giới. vpbhdthegioi@gmail.com, songhat1942@gmail.com.

–         Phát động Lam viên tại Quốc nội tham gia phát tâm cúng dường Pháp hội kỳ siêu.

8.3.           Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại:

–         Kết hợp cùng BHD Thế Giới để thực hiện Phật sự viên thành.

–         Phổ biến tinh thần văn thư, đề án đến BHD các Châu/Quốc Gia và từ đó thông tin đến các Đơn vị GĐPT để Huynh trưởng – Đoàn sinh cùng hướng tâm về Pháp Hội. Và thông tri để mỗi BHD các Châu/Quốc gia tổ chức các Phái đoàn về tham dự, hầu kinh, đội sớ kỳ siêu theo chương trình đã ấn định.

–         Cung thỉnh Chư tôn đức Cố vấn Giáo Hạnh trong BHD Hải Ngoại và các Châu/Quốc Gia trực thuộc quang lâm chứng minh Lễ trai tăng.

–         Mời Gia Đình thân quyến của Chư tôn linh quá cố, cũng như Quý thành viên Bảo trợ, Cựu Huynh trưởng về tham dự.

–         Thông tri BHD các Châu/Quốc Gia chuyển về danh sách kỳ siêu Hiệp kỵ và được phân làm 2 phần đó là: Danh sách kỳ siêu Hiệp Kỵ – Danh sách chư tôn linh thọ nạn tử vong, chết oan, bất đắc kỳ tử để cử hành Lễ bạt độ giải oan theo thời hạn mà BHD GĐPTVN trên Thế Giới ấn định.

–         Phát động Lam viên tại Hải Ngoại tham gia phát tâm cúng dường Pháp hội kỳ siêu.

–         Lập danh sách giới tử thọ Thập thiện và Bồ tát giới. Gửi về theo địa chỉ như sau: vpbhdthegioi@gmail.com, songhat1942@gmail.com.

8.4.           Ban Đại Bái:

Là những HTr Cấp Dũng thay mặt cho toàn thể Lam viên để đứng tên trong sớ, điệp công văn tiến cúng từ trong nước đến ngoài nước nói lên tâm nguyện hòa hợp của toàn thể chúng ta trong việc báo hiếu, báo ân tiền nhân, với các nhiệm vụ như sau:

–         Thực hiện chức năng Cố vấn BTC trong việc tổ chức nghi lễ Trai đàn.

–         Đội sớ trong 5 phần nghi lễ chính đó là: Thượng Phan – Khai Kinh – Giải Oan Bạt độ – Hiệp Kỵ – Chẩn tế cô hồn.

8.5.           Ban Thường trực:

–         Đây là bộ phận chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành tổng quát Phật sự trai đàn.

–         Điều hợp các bộ phận chuyên môn trong việc thực hiện Phật sự của mình và giải quyết các vấn đề trong công tác tổ chức mà các Tiểu ban đệ trình.

–         Giải quyết đến các vấn đề thu chi.

–         Triệu tập các phiên họp BTC để đúc kết và triển khai các Phật sự trong công tác tổ chức Trai đàn.

8.6.           Ban Hành chánh – Tài Chánh – Phụ trách giới đàn:

–         Chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các phần hành liên quan đến công tác hành chánh của Pháp hội.

–         Thực hiện việc ghi nhận biên bản các buổi họp của BTC.

–         Thiết kế, chịu trách nhiệm in ấn phù hiệu lưu niệm của Pháp hội.

–         Thực hiện bản tên của BTC pháp hội.

–         Tổng hợp danh sách Kỳ siêu do các Đơn vị chuyển nộp. (phân làm 2 loại)

–         Tổng hợp danh sách Huynh trưởng phát nguyện thọ giới và kiểm tra điều kiện thọ giới trước khi trình Hội đồng giới sư đặt pháp tự.

–         Thực hiện giới điệp thọ giới Bồ tát, Thập thiện.

–         Tiếp nhận phần cúng dường tịnh tài từ các Đơn vị và cá nhân.

–         Hằng ngày trong Pháp Hội tiếp nhận phần bàn giao tài chánh từ ban tiếp lễ.

–         Tổng kết thu chi hằng ngày và báo cáo BTC.

–         Giải quyết các vấn đề thu chi theo yêu cầu chung của BTT qua phiên họp mà trực tiếp duyệt chi của Trưởng BTC.

–         Tổng hợp danh sách Chư tôn đức, quan khách, các Đoàn về tham dự Pháp Hội.

–         Tổng hợp số lượng các Đoàn trong từng ngày của pháp hội để báo ban trai soạn chuẩn bị ẩm thực cho đầy đủ.

–         Chịu trách nhiệm mua sắm các lễ phẩm liên quan đến phần nghi lễ.

–         Báo cáo tổng kết

8.7.           Ban Nội Dung – Nghi lễ:

–         Chịu trách nhiệm trong việc biên soạn các văn kiện liên quan đến pháp hội như: Văn tế, Cẩn bạch – Diễn văn – Tác bạch cúng dường trai tăng. 

–         Theo dõi chung về các mặt của nghi lễ của Pháp hội, thay mặt Ban Đại Bái chịu trách nhiệm cụ soát lễ phẩm trong các phần lễ.

–         Viết tường thuật và công bố các nội dung cần thiết của Pháp hội đến các trang nhà trong hệ thống.

–         Phân công Huynh trưởng đại diện giới tử viết cảm tạ và dâng lời cảm tạ giới sư.

–         Thực hiện phần tác bạch thỉnh sư cho các nội dung nghi lễ (trừ phần giới đàn sẽ do TT Dẫn thỉnh hướng dẫn thực hiện).

–         Cử hai Huynh trưởng chịu trách nhiệm phần chung cổ.

–         Phân công Huynh trưởng kết hợp Ban Trật tự chịu trách nhiệm phần ổn định đạo tràng trong từng phần nghi lễ.

–         Đón các phái đoàn vào dâng lễ, tấn hương và đánh chuông đánh lễ.

–         Thành lập Ban cung nghinh bao gồm 6 Huynh trưởng chịu trách nhiệm như sau:

 • 01 Huynh trưởng chấp hiệu Kiền chùy
 • 01 Huynh trưởng bưng khay lễ (hoa, 2 đèn, 1 lư trầm)
 • 02 Huynh trưởng bưng 2 bình hoa cung nghinh
 • 02 Huynh trưởng cầm lọng.

(Ban cung nghinh này túc trực ngoài cổng để cung nghinh Chư tôn đức quang lâm Pháp hội và chịu trách nhiệm cung nghinh trong các phần nghi lễ của Pháp hội diễn ra trong 3 ngày.)

8.8.           Ban Điều Phối – Chiếu Liệu – Hương Đăng – Trần Thiết:

–         Chịu trách nhiệm thay mặt BTC để liên lạc với Chư tôn đức, Thầy Công văn để tiếp nhận tôn ý và chuẩn bị các nội dung cần thiết cho các phần nghi lễ của pháp hội.

–         Điều phối chung toàn bộ các nội dung nghi lễ, tiết thứ chương trình theo đúng đề án.

–         Thông tri một cách đầy đủ các Lễ phẩm cần mua sắm cho từng phần nghi lễ để ban Trai soạn chuẩn bị, và ban Hành chánh sẽ mua sắm.

–         Kết hợp cùng Thầy Công văn thiết trí đàn tràng, không gian Pháp Hội và trần thiết đàn tràng trong từng nghi lễ của Trai đàn cho đến giới đàn.

–         Chiếu liệu chung các vấn đề liên quan đến phần phạn thực, hương đăng, hoa quả cúng kính nơi đàn tràng.

–         Thiết kế các băng rôn, biểu ngữ có nội dung liên quan đến Pháp hội.

–         Thực hiện các phương án khả thi cho các công tác tổ chức pháp hội cụ thể như: Chiêu linh, thượng phan, phóng sanh, phóng đăng, chẩn tế.

–         Chịu trách nhiệm liên lạc với Chư tôn đức để điều phối phương tiện cung nghinh quý Ngài khi cần thiết.

–         Thực hiện phần thiết kế Thiệp Cung Thỉnh, bao thư cúng dường và các Hộp đựng phương danh cầu siêu cho các Đơn vị.

–         Chịu trách nhiệm phần hành âm thanh, ánh sáng phục vụ Pháp Hội.

–         Thuyết trình viên và đảm nhận vai trò điều phối chung các phiên họp của BTC.

8.9.           Ban Vận Động Tài Chánh:

–         Thực hiện việc vận động tài chánh cho công tác tổ chức Pháp Hội.

–         Vận động Lễ phẩm cúng dường trong Lễ Trai Tăng

–         Vận động các thí chủ phát tâm ấn tống kinh sách để tặng quan khách tham dự pháp hội.

–         Kết hợp cùng Ban chẩn thí để vận động quà phẩm phát tặng.

–         Vận động thực phẩm, rau củ quả cho việc nấu nướng của các ngày Pháp hội.

–         Thực hiện quyển sổ vàng ghi nhận công đức phát tâm hộ trì.

8.10.       Ban Chẩn thí:

–         Tìm nguồn kinh phí, kết hợp cùng Ban vận động tài chánh để vận động kinh phí thực hiện công tác phát chẩn.

–         Quy định đối tượng được nhận quà cũng như số lượng phần quà được phát.

–         Chuẩn bị quà và ấn định mức tiền hỗ trợ.

–         Tiếp nhận và tổng hợp danh sách đối tượng nhận quà.

–         Tổ chức phát quà.

8.11.       Ban Xướng ngôn viên:

–         Chịu trách nhiệm về công việc dẫn chương trình các buổi lễ.

–         Phân công thành viên trong ban túc trực trong các ngày pháp hội để điều hành các buổi lễ trong đàn tràng Pháp hội.

–         Thay mặt BTC trong việc tiếp đón các phái đoàn và có lời đáp từ trong các phần tiếp rước phái đoàn dâng lễ.

–         Chịu trách nhiệm điều hành các buổi lễ chính thức của Pháp hội theo chương trình.

8.12.       Ban Trai soạn – Hành đường:

–         Lo phần đi chợ mua sắm thức ăn, thực phẩm trong những ngày Pháp hội.

–         Chế biến thức ăn trong 4 bữa ăn: sáng, trưa, chiều và ăn nhẹ buổi tối cho Chư tôn đức và Quan khách, Lam viên.

–         Chuẩn bị chén, bát, ly đĩa cho phần ăm uống.

–         Chuẩn bị các mâm cơm cúng, chè xôi,… khi Ban chiếu liệu, hương đăng thông báo.

–         Tổ chức 2 khu vực ăn đó là: 1 khu vực dành cho Chư Tăng và 01 khu vực cho quan khách và Lam viên.

–         Phụ trách phần hành đường, thiết trí bàn ăn, thức ăn trong các buổi ăn.

–         Sau khi dùng xong chịu trách nhiệm dọn dẹp, vệ sinh và rửa chén bát.

–         Lưu ý buổi tiểu thực vào giờ chiều có những vị Tôn túc lớn tuổi phải chuyển đến phòng của Quý Ngài mà ban cần quan tâm, chu đáo.

8.13.       Ban Tiếp Tân – Tiếp Lễ – Lưu trú – Trà nước:

–         Về công tác tiếp tân: Phân công Huynh trưởng phụ trách công việc đón khách, tiếp khách và phân chia thành 3 khu vực đó là: Chư tôn đức, Quan khách thân hữu của Lam viên gần xa, và khu vực dành cho lam viên các nơi. Chủ động chuẩn bị các dãy bàn, trãi khăn ở khu vực tiếp tân, lưu ý phần nước uống phục vụ. Đến giờ thọ trai thì có lời mời và hướng dẫn quan khách thọ trai.

–         Phần việc Tiếp lễ: Phân công để HTr túc trực nơi bàn tiếp lễ để đón Lễ phẩm của các Phái đoàn tiến cúng, ghi lại danh sách để xướng ngôn viên mời, và lưu hồ sơ tiếp lễ tại pháp hội. Và tiếp nhận tịnh tài của các cá nhân, tập thể cúng dường, chú ý ghi nhận phiếu tri ân và gửi cho người cúng, mỗi tối phải bàn giao tài chánh cho Thủ quỹ giữ.

–         Công tác lưu trú: Liên hệ với ban Hành chánh để tiếp nhận danh sách các phái đoàn tham dự và bố trí phần lưu trú của các Đoàn, và Chư tôn đức. Cụ thể có 3 khu vực như sau:

 • Tầng 2 của Chùa Pháp Vân có tất 7 phòng sẽ dành cho Chư tôn đức các nơi về nghỉ ngơi và ưu tiên cho Chư tôn đức chứng minh Pháp hội, Ban Kinh sư, Hội đồng Giới sư.
 • Khu vực các dãy phòng tại Chùa Pháp Vân dành cho Lam viên ở BHD các Tỉnh/Thị về tham dự lưu trú.
 • Thuê 01 khách sạn gần Chùa để dành cho các Phái Đoàn Hải Ngoại cũng như Chư tôn đức lưu trú (trừ khi phòng tại Chùa Pháp Vân không còn chỗ).

–         Trà nước: Phần hành trà nước là lo việc nước phục vụ toàn bộ trong khuôn viên tổ chức Pháp hội và khu ẩm thực. Nước phục vụ cho phòng nghỉ của Chư tôn đức tại Pháp Vân. Nước để cúng dường Chư Tôn Đức và quan khách tham dự. Chuẩn bị các món nước cụ thể như: sữa, nước tăng lực, trà nóng, chanh tươi, gừng, muối để Chư tôn đức ban Kinh sư dùng (phần này chuyển cho vị thị giả của Ban Kinh sư lo giúp). Phương thức là sử dụng nước suối chai nhỏ để cúng dường và mời khách, riêng đại chúng thì sử dụng trà đá được chứa trong các bình đựng lớn vài chục lít.

8.14.       Ban Truyền thông:

–         Thực hiện các công tác liên quan đến truyền thông trong những ngày trước pháp hội.

–         Thực hiện nhiệm vụ phân công thành viên túc trực tại Pháp hội để quay video toàn bộ các buổi lễ.

–         Chụp ảnh không khí của Lễ hội.

–         Thực hiện 3 bản tin của Pháp hội

–         Đăng tải hình ảnh, thực hiện bản tin trên hệ thống trang nhà để thông tri cho Lam viên, thân hữu gần xa cùng nắm bắt kịp thời.

–         Mở dịch vụ chụp ảnh rửa nhanh để phát hành gây quỹ cho Pháp hội.

–         Kết thúc pháp hội thì hoàn tất các đĩa VCD phim và đĩa lưu trữ hình ảnh để phát hành.

8.15.       Ban Y Tế:

–         Thực hiện phần việc ổn định khu vực y tế mà BTC giao với bàn ghế làm việc, bảng hiệu thông báo, thuốc, ….

–         Chăm sóc sức khỏe cho chúng hội đạo tràng tham dự pháp hội.

–         Cung cấp số điện thoại cho mọi người nắm bắt để kịp thời thông tin những sự cố về sức khỏe.

–         Giải quyết các vấn đề phát sinh về sức khỏe, bệnh tật của mỗi người khi có sự cố phát sinh.

8.16.       Ban Trật tự:

–         Hỗ trợ BTC trong công tác giữ trật tự không gian Pháp hội và nhất là những lúc cử hành các thời khóa khoa nghi.

–         Giải quyết các vấn đề liên quan đến người ngoài xâm nhập vào các khóa lễ để gây mất trật tự.

–         Giữ không để mọi người tham dự Pháp hội làm các việc như chụp hình, quay phim khi pháp hội diễn ra. Vì chỉ có Ban truyền thông mới được giao làm nhiệm vụ này.

–         Quản lý không có người lạ phát tán các tờ rơi, băng đĩa, kinh sách mà không do BTC Pháp Hội chủ trương, đồng thuận.

8.17.       Ban Giữ xe:

–         Phân công HTr – ĐS hỗ trợ BTC trong công tác giữ xe.

–         Thiết lập bãi giữ xe nghiêm túc, có phân luồng một cách khoa học.

–         Việc ấn định thẻ xe một cách chu đáo, cẩn thận.

–         Công tác ghi phiếu, kiểm soát vé phải chặt chẽ.

–         Trước khi kết thúc công tác vào buổi tối và bắt đầu vào buổi sáng phải liên hệ với BTC để bàn giao và tiếp nhận xe trong bãi.

–         Nếu phân nhiều nhóm thực hiện thì phải có sổ ghi biên bản giao ca một cách cẩn thận.

 

Trên đây là đề án Pháp Hội Thù Ân của BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới kiến lập dưới sự hứa khả của Chư tôn đức và sự hoan hỷ chuẩn thuận của Hòa thượng viện chủ Chùa Pháp Vân. Nay kính thông tri đến toàn thể Quý Thành viên BHD GĐPT VN trên Thế Giới, Quý Ban Hướng Dẫn Quốc Nội, BHD GĐPT VN tại Hải Ngoại cùng tri tường và phổ biến đến các cấp trực thuộc cùng nhất tâm thực hiện Phật sự chu viên.

Trân trọng kính chào tinh tấn.

                                                                 PL.2558, Việt Nam ngày 25 tháng 06 năm 2014

                                                               Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT VN trên Thế Giới

 

                                                                                   Nguyên Tín – Nguyễn Châu

                                                         ( Ấn Ký )

 

Nơi nhận:

–    Thành viên BHD GĐPT VN trên Thế Giới

–    BHD. GĐPT VN ( Quốc Nội )

–    BHD. GĐPT VN tại Hải Ngoại

 “ Thi  hành Phật sự ”

Sao kính gửi:

–    Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

–    Hội Đồng CVGH GĐPT VN Quốc Nội

–    Hội Đồng CVGH GĐPT VN tại Hải Ngoại

“Kính đệ trình tri tường”

–    Hồ sơ / Lưu chiếu

 

.

 Sen bach lien jpeg

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb